Промо игра на  Henkel „Спечели пералня с Persil”
Официални правила на играта

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОИГРАТА

1.1 Организатор на промо играта на Henkel „Спечели пералня с Persil” (“Играта”) e:

 „ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121884813, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Младост, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, (“Организатор на промоиграта”),

Промоиграта се провежда във всички филиали на „дм България" ЕООД, ЕИК: 200150888, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, Район Младост, ЕТЦ, бул. Цариградско шосе №115М, Сграда Д, ет.3, офис 3.1.

Участниците в промоиграта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу официални правила на промоиграта (наричани тук по-долу “Официални правила”).    

1.2 Официалните правила ще бъдат публично оповестени  на следната интернет-страница: www.persil.bg за целия период на валидност на играта.

1.3. Настоящите условия са налични постоянно за целия период на провеждане на промоиграта и на касите във всеки един от магазините на дм България ЕООД и ще бъдат представяни на всеки желаещ да се запознае с тях при поискване.

1.4. Организаторът си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на промо играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата www.persil.bg.  Евентуалните промени на правилата ще бъдат налични и в търговските обекти на дм България ЕООД, в които се провежда играта.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОИГРАТА

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на dm България на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА

Промоиграта се провежда в периода от 24.03.2016 год. до 06.04.2016 год. в във всички търговски обекти на dm България.-.  

РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИЦИИ

4.1 ”Участник” може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което пребивава на територията на Република България. Лица под 18 години могат да участват само със съгласие на родител/ настойник.

4.2 „Покупка” е закупуване на продукти от асортимента на марката Persil на стойност най-малко 10 лв. с ДДС.

4.3. „Награди“:  5 перални машини, марка SAMSUNG, модел WF-60F4E5W2X, цвят по избор на Организатора.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОИГРАТА

5.1 В промоиграта могат да участват всички физически лица на възраст над 18 навършени години, които пребивават на територията на Република България. Лица под 18 години могат да участват със съгласие на родител/ настойник. Служителите на Организатора и dm България , както и техни роднини, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи, нямат право да участват в промоиграта.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОИГРАТА

6.1 Желаещите да участват в промоиграта следва да намерят промозоната в магазина на дм България ЕООД, където са изложени продуктите, с покупката на които може да се участва в промо играта, да закупят който и да е  продукт с марка Persil на стойност минимум от 10 лв. с ДДС и да пуснат единия екземпляр от получената  касова бележка (последната ще бъде издавата от касиара в два екземпляра) за закупения продукт в промоционалните кутии на Henkel в dm магазините, с посочени върху гърба на касовата бележка три имена на участника, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.  Другият екземпляр от получената касова бележка за извършената покупка следва да бъде запазена от лицето да напускане на търговския обект на dm.

6.2 Всеки Участник има право да участва в промо играта многократно (като извърши покупка на продукти с марка Persil на стойност най-малко 10 лв. и пусне касовата бележка за извършената покупка в промоционалните кутии на Henkel) и при изпълнение на настоящите Условия.

6.1 Не участват в разпределението на наградите лица, които са:

  • участвали в промо играта с касови бележки от закупени продукти на Persil на стойност по-малко от 10 лв.;
  • участвали с касови бележки за покупка на каквито и да е други продукти, различни от продукти Persil;
  • участвали в промо играта с касови бележки за закупени продукти Persil, преди началото и след края на промо играта;
  • пуснали в промоционалните кутии касови бележки, в които липсват пълните данни за Участника съгласно тези правила (три имена, адрес за кореспонденция и телефон за връзка), както и повредени касови бележки (изгорени, скъсани, смачкани, унищожени частично касови бележки.

6.2 Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от промоиграта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора на играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие награда.

6.3 Забранени са действия от страна на Участници в промо играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

6.4 Организаторът на играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в играта, независимо дали е спечелил награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице касовата бележка,с която въпросният Участник е участвал в играта, или пък че касовата бележка е загубена от третото лице и намерена от Участника, който е използвал касовата бележка за участие в промо играта.

6.5 На 18.04.2016 г. в гр. София, кв. Младост, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4,  в присъствието на представител на Henkel и на представител на дм България ЕООД ще бъдат изтеглени 5 печеливши участници. Заедно с имената на петте печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на петима резервни такива. За резултатите от тегленето на печалившите Участници се съставя протокол, който ще бъде наличен още същия ден на касите на dm филиалите, както и на www.persil.bg. Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 22.04.2016 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер. В случай че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш участник на посочения от него телефонен номер, този участник се замества от изтеглените резервни печеливши. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши.

6.6 Всички печеливши участници следва да предоставят адрес за доставка на наградата.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Всеки печеливш Участник получава една перална машина, марка SAMSUNG, модел WF-60F4E5W2X.

7.2 Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от печелившите, в срок до десет работни дни от датата уведомяването  на Организатора за адреса за доставка на наградата.

7.3 При получаването на наградата печелившият Участник трябва да представи документ за самоличност.  В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

7.4 В случай че печелившият Участник не може да бъде намерен на посочения адрес от куриера и печелившият Участник не потърси наградата си в 3 месечен срок от датата на уведомяването, Организаторът няма да извърши доставката след изтичане на този 3 месечен срок и печаливщият Участник не може да има претенции за наградата.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с други награди.

РАЗДЕЛ 8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1. С участието си в промо играта Участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (в това число изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на промо играта, в това число за маркетингови цели и рекламни дейности.

8.2. С участието си в промо играта Участниците се съгласяват да бъдат фотографирани, видеозаснемани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.      

8.3. Организаторът на промо играта се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Настоящите правила влизат в сила от 24.03.2016 год.                 

Гр. София