Skip to Content

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „PERSIL ЗА ПРАВОТО НА  ЧИСТИ ДРЕХИ”

 

I. Организатор и официални правила на Кампанията

1. Кампанията „PERSIL ЗА ПРАВОТО НА  ЧИСТИ ДРЕХИ“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Кампанията“/ се организира и провежда от "Хенкел България" ЕООД, ЕИК: 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 02/806 39 00.

                                                       
2. Официалните правила на Кампанията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на www.persil.bg, където са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес www.persil.bg.

II. Територия на Кампанията

4. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Кампанията „търговски обекти“.  

III. Срок на Кампанията

5. Периодът на кампанията за всички търговски обекти е от 00:00 ч. на 01.06.2023 г. до 23:59 ч. на 31.07.2023 г.  

5.1 Организаторът на Кампанията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www.persil.bg.

6. Върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект, ще могат да бъдат намерени указания за периода на кампанията.

7. Всяка покупка преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове няма да бъде взета в предвид.

IV. Участващи търговски марки и опаковки

8. В Кампанията участват всички продукти с търговска марка Persil.

9. Върху участващите в Кампанията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

V. Начин за провеждане на Кампанията

10. За всеки перилен препарат Persil, закупен в периода 01.06.2023 - 31.07.2023, Хенкел България ЕООД ще дари 0,50 лв. до сумата от 50 000 лв, в подкрепа на семейства в неравностойно положение и за стипендии за деца таланти.

11. Парите ще бъдат използвани за осигуряването на перилни препарати за семейства в нужда, както и стипендии за деца с таланти, в партньорство с „Операция Плюшено мече“.  

VI. Участници

12. Участие в Кампанията могат да вземат:

  • Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години

13. Чрез участието си в Кампанията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

14. Участието в Кампанията е незадължително и доброволно.

VI. Списък на търговските обекти, участващи в Кампанията

15. В Кампанията участват всички обекти, в които се продават продукти с марка Persil.

VII. Прекратяване на кампанията

16. Организаторът може да прекрати Кампанията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти.

VIII. Съдебни спорове

17. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.